Diensten

Heeft u (bouw)grond of vastgoed in eigendom en wilt u hier nieuw vastgoed ontwikkelen, maar u beschikt niet over de vereiste knowhow of tijd en de risico's die dit met zich mee kan brengen, dan kunnen wij u adviseren in dit traject. Wij dragen actief zorg voor een evenwichtig ontwerpproces met gemeenten, architect en adviseurs en stimuleren de besluitvorming bij knelpunten. Wij bewaken de planning, het budget, het programma, de informatie en zijn daar dikwijls rechtstreeks voor onze opdrachtgever voor verantwoordelijk. Enkele van onze diensten zijn;

Haalbaarheidsonderzoek

Om u als opdrachtgever inzicht te geven in de financiële haalbaarheid van een nieuwbouwontwikkeling kunnen wij voor u een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Wij beschikken over een grote hoeveelheid aan ervaringscijfers welke wij bij onze berekeningen gebruiken. Het onderzoek vertalen wij in een exploitatierapportage welke aan u zal worden overhandigd. Deze rapportage zal uitkomst bieden of uw investering in de desbetreffende vastgoedontwikkeling haalbaar blijkt te zijn. Deze eerste fase van de ontwikkeling wordt ook wel de initiatiefase genoemd.

Ruimtelijke ordening

Om projecten te kunnen realiseren moeten gemeentes en provincies plannen vertalen in ruimtelijk beleid. Op grond van de WRO (Wet op de ruimtelijke ordening) kunnen gemeenten structuurplannen en bestemmingsplannen vaststellen. In deze plannen kennen de gemeenteraden bestemmingen toe aan gronden en staan voorschriften over de bebouwing en het gebruik van de grond. Deze voorschriften zijn juridisch bindend. De vaststelling geschiedt door de overheid, maar het opstellen dient dikwijls door de initiatiefnemer te gebeuren. Wij kunnen u adviseren en begeleiden in deze fase van de vastgoedontwikkeling. 

Ontwerpfase

Op basis van de ruimtelijke en functionele structuur wordt een stedenbouwkundig plan opgesteld, waarin bouwblokken en een verkavelingsstructuur zijn aangegeven. In het stedenbouwkundig plan worden tevens de verkeersstructuur, groenstructuur en waterstructuur vertaald. Zodra het stedenbouwkundig plan gedefinieerd is en er een programma van eisen (typologie, prijsklasse, grootte e.d.) is opgemaakt, kan een architect via de gebruikelijke planvorming een Voorlopig Ontwerp (VO) opmaken. Vervolgens zal in overleg met de opdrachtgever deze VO-fase worden besproken om vervolgens tot een Definitief Ontwerp (DO) te komen. In deze procesfase is het van belang dat de financiële haalbaarheid niet uit het oog wordt verloren.

Bestekfase

Als het ontwerp van het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de woningen definitief is, kan het plan verder technisch worden uitgewerkt. In de bestekfase wordt aandacht gegeven aan de bouwmethodiek, de constructie, de detailleringen en de specifieke maatregelen die op het plan van toepassing kunnen zijn (zoals geluidsbeperkende maatregelen) Alle bijkomende uitvoeringsgerichte onderdelen worden vertaald in bestektekeningen welke dienen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Bouwregelgeving

Bij de ontwikkeling en realisatie van een vastgoedproject kunnen diverse Nederlandse Wet- en regelgevingen en richtlijnen voor de bouw van toepassing zijn, zoals het bouwbesluit. Ook kunnen diverse andere regelgevingen aan de orde komen, zoals de Flora- en faunawet, luchtkwaliteit, bodem en ondergrond, asbest en waterkwaliteit. Om niet voor verrassingen komen te staan tijdens de ontwikkeling of uitvoering is het van belang voorafgaand snel inzicht te krijgen in deze regelgevingen.

Omgevingsvergunning

Als een vastgoedproject gebouwd gaat worden is een vergunning vereist. Deze  omgevingsvergunning is bedoeld voor activiteiten op het gebeid van bouwen, ruimte, natuur en milieu. De vergunning zal bij de gemeente moeten worden aangevraagd. Op die aanvraag volgt een besluit. In deze vergunning worden diverse activiteiten beschreven, zoals het slopen van een bestaand gebouw, het realiseren van de nieuwbouw, het kappen van bomen en toepassen van brandveilige maatregelen. In samenspraak met het bevoegd gezag wordt deze fase door ons begeleidt zodat alle voorkomende benodigde vergunningen tijdig en correct worden aangevraagd.

Verkoop & marketing

De verkoop of verhuur bepaald in grote mate het succes van een vastgoedproject. De eindgebruiker moet tevreden zijn met hetgeen hij of zij heeft gekocht of aangehuurd. Het matchen van vraag en aanbod van vastgoed is dus tijdens het gehele ontwikkelingstraject een aandachtspunt. Eventueel bijsturen waar nodig, moet zolang mogelijk toepasbaar zijn. Om succes te behalen is de nut en noodzaak van vastgoedmarketing niet te verwaarlozen. Door gedegen kennis van de markt waarin men actief is of wil zijn, kun je zelfs succes afdwingen. Het is ook nadrukkelijk de bedoeling om product en markt op elkaar af te stemmen. Vastgoedmarketing omvat veel instrumenten die kunnen helpen bij een optimale verkoop of verhuur, zoals databeheer, strategisch onderzoek, concurrentieanalyses en de diversiteit van het onder de aandacht brengen van het product.

Aanbesteding of bouwteam

Er zijn diverse manieren mogelijk om uw project aan te besteden. De aanbestedingen die het meeste voorkomen, zijn de openbare aanbesteding en de onderhandse aanbesteding met voorselectie. Deze aanbestedingsvormen worden vaak toegepast bij kleinere, overzichtelijke projecten. Op het moment dat een project groter en complexer wordt, is een bouwteamverband logischer. De belangrijkste kenmerken van een bouwteam zijn, de vroegtijdige inbreng van de uitvoeringskennis van de aannemer, de medeverantwoordelijkheid voor het ontwerpproces en de medeverantwoordelijkheid over de prijsstelling van de aannemer. Met beide vormen van samenwerking hebben wij ervaring.

Contractvorming

Tijdens de ontwikkeling van een vastgoedproject worden er voortdurend overeenkomsten gesloten op allerlei gebieden met veel partijen waaruit verbintenissen voortvloeien. Onbekendheid met deze contracten leidt tot fouten en daarmee soms tot grote financiële schade. Zeker in deze fase is het van belang dat u zich laat begeleiden. Juridische problemen en risico’s worden door ons op tijd herkend, waardoor wij u tijdig kunnen attenderen op mogelijke valkuilen.

Directievoering

Tijdens de uitvoerende werkzaamheden van de bouw door de bouwaannemer kunnen wij u als opdrachtgever vertegenwoordigen. Wij nemen deel aan de bouwvergaderingen en bewaken de financiële en kwalitatieve uitvoering van het project. Daarnaast bevorderen wij het communicatietraject tussen alle betrokken partijen.

Oplevering

Nadat de bouw is afgerond wordt deze opgeleverd. Samen met de bouwaannemer lopen wij het bouwproject door om te kijken of alles correct volgens vergunning en kwalitatief naar uw wensen is uitgevoerd. De bouwaannemer kan er ook voor kiezen om een vooroplevering te houden. De eerste mogelijke gebreken kunnen dan al worden verholpen alvorens de daadwerkelijk oplevering plaats vindt. Alle mogelijke gebreken worden genoteerd in een opleverrapport. Vervolgens heeft de bouwaannemer drie maanden te tijd om alles te herstellen.